บริการข้อมูล

  • ผู้ใช้งานทั่วไป

  • สำหรับเจ้าหน้าที่

        บริการตรวจสอบแผนผังและข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมทั่วประเทศ รวมถึงข้อกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในบริเวณนั้นๆ โดยสามารถสืบค้นและตรวจสอบด้วยเงื่อนไขการค้นหาต่างๆ ได้แก่ หมายเลขโฉนดที่ดิน ตำแหน่งปัจจุบัน (Current Location) ชื่อผังเมืองรวม ขอบเขตการปกครอง และการระบุตำแหน่งค่าพิกัด

Landuse Plan และ ระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน

        กรมโยธาธิการและผังเมือง มุ่งมั่นพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่องด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลและการบริการของกรมฯ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาล โดยการจัดทำ ระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแอปพลิเคชัน Landuse Plan เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่และให้บริการข้อมูลแผนผังและข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมทั่วประเทศ สำหรับประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ในรูปแบบออนไลน์
        โดยประชาชนสามารถสืบค้นและตรวจสอบข้อมูลแผนผัง และรายละเอียดข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมทั่วประเทศ ด้วยเงื่อนไขการค้นหาต่างๆ ได้แก่ หมายเลขโฉนดที่ดิน ตำแหน่งปัจจุบัน ชื่อผังเมืองรวม ขอบเขตการปกครอง และการระบุตำแหน่งค่าพิกัด
        การใช้งาน Landuse Plan สามารถใช้งานได้ผ่านช่องทาง ดังนี้
1. ใช้งานบนระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง
2. ใช้งานบนแอปพลิเคชัน Landuse Plan ผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
        Landuse Plan จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการและข้อมูลผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมืองได้จากทุกที่ ทุกเวลา อย่างสะดวก รวดเร็ว ตอบสนองการใช้ชีวิตวิถีใหม่ตามแนวทาง New Normal อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่อราชการ

Get in touch

กรมโยธาธิการและผังเมือง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง 224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 022018085 · อีเมล: webmaster@dpt.mail.go.th